Kancelaria

Kancelaria

Parafia przygotowuje i prowadzi formacje do sakramentów świętych.


 

Informacja  dotycząca chrztu św.


Sakrament Chrztu św. udzielany jest podczas mszy św. o g.11.30.

a także w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia


Potrzebne dokumenty:

1. Metryka urodzenia dziecka z USC. / do spisania danych dziecka/.

2. Świeca, która ma towarzyszyć dziecku przez życie.

3. Biała szata do chrztu św. /można wypisać imiona i nazwisko dziecka oraz datę chrztu św./

4. Chrzestni z poza parafii muszą mieć zaświadczenia z własnej parafii o dopuszczeniu ich do godności funkcji rodziców chrzestnych.

5. Rodzice /jeśli nie ma przeszkód/ i chrzestni powinni być w łasce uświęcającej i dlatego powinni przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty /spowiedzi św./.


KODEKS  PRAWA  KANONICZNEGO /KSIĘGA  IV/

ROZDZIAŁ  III  - PRZYJMUJĄCY  CHRZEST.

Kan. 867 - $ 1. Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować.

$ 2. Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci,  powinno być natychmiast ochrzczone.

Kan. 868 - $ 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

 1. 1. aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci którzy prawnie ich zastępują;
 2. 2. aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku, jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partyku- larnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.

ROZDZIAŁ  IV -  CHRZESTNI.

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe chrzestnego.

Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemni-czeniu, a dziecko wraz rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyję-temu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 - $ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodzi-ców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwa-lifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najśw. Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest;

$ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolickim i to jedynie jako świadek chrztu.


Informacja dotycząca zawarcia sakramentalnego małżeństwa


Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje trzy etapy:

I. Przygotowanie dalsze:  /Zakres szkoły podst. i gimnazjum/

a). Chrzest św.; b). I Komunia Św.; c). Bierzmowanie; d) znajomość zasad wiary.

II. Przygotowanie bliższe: /Katechizacja w zakresie młodzieżowym/.

a)  Ocena z religii na świadectwie maturalnym lub ukończenia szkoły.

b). Ewentualne zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.

III. Przygotowanie bezpośrednie:

Uwaga! Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej  przynajmniej na 3 miesiące przed  planowanym  ślubem. Poważnie podchodzący do małżeństwa zgłaszają się nawet pół roku na tzw. informację.

1. Spowiedź i Komunia św.

I na początku bezp. przygotowania. II przed samym ślubem, by w łasce uświęcającej zawierać małżeństwo.

2. Udział w „PRE-KANIE”.

PREKANY” są w domu parafialnym Sw. Stanisława B.M. w Wieluniu ul.  18  Stycznia  50

3. Konsultacje: W terminie ustalonym z doradczynią.

4. Wizyta w kancelarii – spisanie protokółu przedślubnego tzw. zapowiedzi. /Nie później niż 2 miesiące przed ślubem/.

Wymagane dokumenty:

 1. Aktualne metryki Chrztu św. /Ważne trzy miesiące/.
 2. Zaświadczenie o Bierzmowaniu. /Adnotacja na metryce/.
 3. Świadectwo z oceną z lekcji religii. /Ewent. o kursie przedmałżeńskim/.
 4. Dowody osobiste.
 5. Zaśw. o odbytych „Pre-kanach”, konsultacjach i I spowiedzi św.
 6. Zaświadczenie z USC o braku przeszkód  /Jeśli jest zawierane małżeństwo konkordatowe. Ważne tylko 3 miesiące/
 7. Wdowcy (y) akt zgonu współmałżonka wydane przez parafie gdzie odbył się pogrzeb.

5. Ostatnia rozmowa w kancelarii. /poniedziałek lub wtorek przed ślubem/

Wymagane dokumenty:

- Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.

- Kartki od spowiedzi św. i z Pre-kan.

- Zaświadczenie z USC o zawarciu Małżeństwa. /Jeśli małżeństwo nie konkordatowe/.

- Dane świadków /Nazwisko i imię, rok urodzenia, adres/

Uwaga:  Zamawiając fotografa i kamerzystę należy się upewnić, czy posiada  Kurialne uprawnienia do filmowania w kościele.Katolicki pogrzeb


wymagane dokumenty:
1. zgłaszamy Zmarłego w kancelarii i ustalamy dzień i godzinę pogrzebu.
2. Przynosimy ze sobą kartę zgonu
3. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku /Komunii świętej/ - jeśli zgon nastąpił 
poza parafią lub w szpitalu /wystawia je kapelan szpitala/
4. Z okazji pogrzebu pamiętamy o Sak. Pokuty i Komunii św. w intencji Zmarłego.


Sakrament Chorych


Chorych i starszych parafian odwiedzamy z posługą sakramentalną przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

W NAGŁYCH WYPADKACH O KAŻDEJ PORZE

Sakrament chorych (Pokutę, Komunię Świętą, Namaszczenie) powinni przyjąć ludzie chorzy, starsi i udający się do szpitala. O udzielenie sakramentu chorych powinna się zatroszczyć rodzina lub sąsiedzi. Sakrament chorych udziela łaski Ducha Świętego, która pomaga człowiekowi do zbawienia, umacnia ufność w Bogu, uzbraja przeciw pokusom szatana i trwodze śmierci. Dzięki tej pomocy chory może nie tylko lepiej znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężyć i odzyskać zdrowie, jeżeli jest to pożyteczne dla zbawienia jego duszy.